Themabijeenkomsten

Minimaal één keer per jaar, in het najaar, houdt de NVTK een algemene ledenvergadering. Naast het huishoudelijke gedeelte wordt ook een themabijeenkomst georganiseerd. Daarin staat een onderwerp centraal dat op dat moment actueel is en tot vragen leidt onder de leden. Daarnaast worden op verzoek van leden of op basis van de actualiteit specifieke themabijeenkomsten gehouden.

Congres ‘Waardegericht toezicht’ 2017

Hierbij nodigen wij je, namens de VTOI, van harte uit op het congres ‘Waardegericht toezicht’ in het ‘NBC’ in Nieuwegein.

Vrijdag 7 april 2017 van 08.30/ 09.30 – 17.00 uur

Thema van de toekomst
De veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en kinderopvang vragen om een andere benadering van het toezicht. De VTOI heeft daarom de Commissie Boutellier de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen over toezicht dat daarmee rekening houdt. En wat dat betekent voor de toezichthouder? De VTOI wil hiermee een impuls geven aan de discussie over de kwaliteit van het toezicht.
Over de Visienotitie ‘Beter toezien; Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop’ zei minister Jet Bussemaker van OCW: “Het visierapport is een inspiratie voor de reflectie van de raad van toezicht op hun rol en taak”

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.
Klik hier voor de congresfolder.

 

Overzicht eerdere themabijeenkomsten

Innovatie en Kwaliteit in de kinderopvang 14 november 2016

De slotconclusie bij de themabijeenkomst van NVTK op 14 november over innovatie en kwaliteit was: het onderwerp Kwaliteit moet veel prominenter op de agenda van de RvT.  Mw. Betsy van de Grift, directeur BKK gaf een toelichting op de manier waarop de verschillende partijen in de kinderopvang werken aan kwaliteit, de pedagogische klantbelofte en de betekenis van leiderschap.  Vervolgens gaven Frank Beijk en Albertine Klein Velderman van GGD GHOR uitleg over het toezicht op kwaliteit in de kinderopvang en de innovaties die daar de komende jaren op stapel staan. Discussie vond plaats over de rol van de interne toezichthouder op het gebied van kwaliteit. Gezien alle actuele ontwikkelingen verdient dit onderwerp aandacht op de komende regiobijeenkomsten. De presentatie kunt u hier vinden. 

NVTK themabijeenkomst 19 november 2015

Professionalisering van het toezicht in de kinderopvang

Toezicht houden is een vak en vereist (steeds meer) competenties. Overheid en burgers kijken de laatste jaren terecht kritisch naar het functioneren van toezichthouders, met name door een aantal incidenten in de sectoren zorg, onderwijs en woningcorporaties. Er worden in toenemende mate eisen gesteld aan toezichthouders niet alleen in ‘technische’ zin maar vooral ook op het gebied van vaardigheden en gedrag. Download hier de presentatie van prof.dr.ir. Rienk Goodijk

Dag van het toezicht vrijdag 29 mei 2015

Het centrale thema is: “Onder het vergrootglas,transparante samenleving”, in de ochtend zijn o.a. prof. dr. Mark van Vugt en prof. dr. Harry Kunneman vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema van de dag. In de middag waren er een 4-tal workshops en twee verdiepingsseminars. Een foto verslag vindt u op de website van het congres. http://www.toezichtintoekomst.nl

Succesvolle themabijeenkomst Kinderopvang Next level 2.0

De Landelijke Bijeenkomst van bdKO en NVTK op 27 november 2014 was een groot succes. Na de beide ledenvergaderingen waren er twee boeiende inleidingen vanuit de wetenschap, daarna kregen de leden in vijf workshops de gelegenheid om dieper in te gaan op verschillende praktijkervaringen uit binnen- en buitenland.
Gijs Beets, affiliated onderzoeker verbonden aan het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) betoogde dat bezuinigingen op kinderopvang slecht zijn voor de economie. Hij  presenteerde een berekening waarmee hij aantoonde dat investeren in kinderopvang meer oplevert dan het kost. ‘Als de vrouw door goede opvang kan werken, betaalt ze meer belasting dan dat de kinderopvang van het kind kost. Het is een win-winsituatie voor de overheid en het gezin.’ Beets zal zorgen dat het NIDI deze conclusies ook naar de landelijke politiek overbrengt.
De kinderopvang moet terug naar de kern en haar maatschappelijke waarde opnieuw uitvinden. Dit beweerde Derk Loorbach, bijzonder hoogleraar Socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit en directeur van Drift (Dutch Research Institute for Transition). Daarbij moet ze aansluiten bij de lokale dynamiek en verbinding zoeken met andere partijen. En, zo benadrukte hij, geef medewerkers ruimte om te experimenteren.
De presentaties kunt u hier downloaden.

Dag van het Toezicht 2014

Vrijdag 16 mei hebben zes vooraanstaande toezichthouderverenigingen een vervolg op de succesvolle bijeenkomsten Toezicht houden in de Toekomst 2012 en 2013 georganiseerd. Dit congres is ingegaan op het toezicht in de volgende sectoren:
•Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
•Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)
•Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
•Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)
•Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC)
•Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)

Voor het fotoverslag en de presentaties van deze geslaagde bijeenkomst kunt u de site http://www.toezichtintoekomst.nl/ bezoeken.

Dag van Toezicht 2013

Op 24 mei vond de jaarlijkse Dag van het Toezicht plaats bij het Spant in Bussum. De bijeenkomst was volledig volgeboekt en de deelnemers waren zeer enthousiast. Jules van Hessen (dirigent van het Philips Symphonieorkest) liet met beeld en geluid de parallellen zien met leiding geven aan een orkest; Marielle Rompa gaf drie nieuwe deugden mee voor toezichthouders: gezond verstand, moed en integriteit en Professor Strikwerda gooide heilige huisjes uit toezicht in de 20ste eeuw omver. De NVTK kijkt als één van de initiatiefnemers terug op een geslaagde dag.