Uitgelicht

Fusie VTOI en NVTK is een feit!

Persbericht

Sinds 1 juli 2017 zijn de VTOI en de NVTK gefuseerd naar één vereniging voor toezichthouders uit de kinderopvang en álle onderwijssectoren. De naam van de nieuwe vereniging is VTOI-NVTK. De VTOI-NVTK maakt zich hard voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang vanuit een maatschappelijk perspectief. 

De fusie past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, die ons laten zien dat instellingen voor kinderopvang en scholen meer en meer de samenwerking met elkaar zoeken op zowel organisatorische als inhoudelijke gronden. Deze samenwerking kan doorgetrokken worden naar toezichthouders. Beide toezichthoudersverenigingen slaan daarom de handen ineen om het interne toezicht binnen organisaties van kinderopvang en onderwijs nog verder te versterken.

De VTOI-NVTK is met 3000 leden het grootste landelijk netwerk van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang. De VTOI-NVTK bevordert vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang hun werk betrokken en professioneel kunnen uitvoeren. De samenwerking zal dan ook een impuls geven aan het borgen van een goede governance cultuur voor beide sectoren.

Contact/ aanvullende informatie:
Bureau VTOI-NVTK
E-mail:  bureau@vtoi.nl
Telefoon: 079-3639104

Invoering wet DBA uitgesteld

De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) wordt voorlopig uitgesteld. De overgangstermijn wordt nu verlengd tot 1 januari 2018. Dat betekent dat er geen boetes of naheffingen zullen worden opgelegd. Inmiddels is er een modelovereenkomst opgesteld voor toezichthouders. Deze is door de VTOI met de Belastingdienst besproken en wordt voorlopig  geaccepteerd. Ook leden van de NVTK kunnen van deze modelovereenkomst gebruik maken. Het model is inmiddels voorgelegd aan een interne commissie van de Belastingdienst die een uitspraak doet en bij goedkeuring zal het UWV eveneens het model toetsen. Over de voortgang van de procedure wordt u op de hoogte gehouden.

Informatie over kwaliteit en risico’s van kinderopvang organisaties ten behoeve van ouders

Minister Lodewijk Asscher van SZW wil een openbaar kwaliteitsoordeel, opgesteld door de toezichthouder van kinderopvangorganisaties. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met een openbare kwaliteitsoordeel kunnen ouders kennisnemen van het professionele oordeel van de toezichthouder over kinderopvangorganisaties, zegt Asscher. Dat spoort kinderopvangorganisaties aan verbeteringen door te voeren. Hoe dat kwaliteitsoordeel eruit moet zien, wil Asscher in de praktijk laten onderzoeken.De bestaande risicoprofielen die gemeenten hanteren, zijn volgens Asscher niet geschikt. Een risicoprofiel is gebaseerd op een inschatting van de risico’s en niet op in de praktijk geconstateerde feiten.

De hele Kamerbrief van oktober 2016 lezen? Die is opgenomen in het kennisplatform onder de Achtergrondinformatie kinderopvang.

 

Directe financiering kinderopvangtoeslag per 1 januari 2020

Het voorstel van minister Asscher voor directe financiering van kinderopvangtoeslag gaat er komen. Dit heeft hij besloten na een uitgebreide heroriëntatie op het al bestaande plan en alternatieve plannen. Asscher wil de nieuwe financiering een jaar later in laten gaan: op 1 januari 2020, met een geleidelijke invoering vanaf 1 januari 2019. Lees het artikel in de kennisbank onder achtergrond artikelen toezichthouders.

 

Taskforce samenwerking onderwijs kinderopvang

Het kabinet richt een taskforce in die de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang makkelijker moet maken. Want nu lopen scholen en opvangorganisaties nog tegen aardig wat knelpunten aan. De taskforce wordt ingezet naar aanleiding van het onderzoek: samenwerking in beeld. Lees meer…

 

Instemming over cao Kinderopvang 2016-2017

Er is overeenstemming over een nieuwe cao Kinderopvang. Looptijd is: 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. Werknemers krijgen op drie momenten een loonsverhoging:

  • 01-07-2016: 1 procent salarisverhoging
  • jan-2017: eenmalige bijdrage van € 50 bruto (naar rato omvang dienstverband)
  • 01-04-2017: 1,2 procent salarisverhoging
  • 01-07-2017: 1 procent salarisverhoging

Wat staat er meer in?  Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2016 – 2017.

Nieuwe governance code gevaar voor onafhankelijkheid?

60% zegt ja. In de eerste nieuwsbrief van Goed Bestuur en Toezicht werd uw mening gevraagd door middel van een poll. Dit zal in elke nieuwsbrief herhaald worden, steeds met andere actuele stellingen die kunnen leiden tot discussie. De vorige vraagstelling was:
De nieuwe corporate governance code stelt voor dat commissarissen aandelen kunnen houden in hun onderneming. Goede betrokkenheid of gevaar voor onafhankelijkheid, wat vindt u?

  • 60%: Gevaar, het kan de onafhankelijke positie van de toezichthouder negatief beïnvloeden.
  • 40%: Goede betrokkenheid, het hebben van een financieel belang in de onderneming verhoogt de betrokkenheid.

Hoe digitaal is uw strategie?

Digitale transitie raakt alle organisaties. Dringen de gevolgen hiervan ook door tot de raad van commissarissen?

ICT en DT (Disruptive Technology) zijn kritische aandachtsterreinen geworden en hebben grote invloed op de (financiële) stabiliteit en de continuïteit van de organisatie. Lees verder…

Afschaffing fictief dienstverband: wat verandert er voor u?

Per 1 mei 2016 wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders in de semipublieke sector afgeschaft. Wat verandert er voor u als u hier gebruik van maakt? Lees het in de nieuwsbrief  van maart.

Regiobijeenkomsten succesvol

De bijeenkomst op 15 maart  2016  in Rotterdam over samenwerking en onderwijs is zeer succesvol verlopen en de bijeenkomst op 22 maart over strategisch partnerschap was zo snel overtekend, dat er op 6 april een tweede bijeenkomst wordt gehouden. Een impressies van de bijeenkomsten vindt u hier.

Nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden bestuurders kinderopvang

Op de ALV van 19 november 2015 stelde de ledenvergadering van de NVTK de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang vast. Dit is één van de onderwerpen waar de leden veel vragen over stellen. De regeling is opgesteld door een deskundige commissie. De regeling wil toezichthouders een handreiking bieden bij het onderhandelen over het salaris van de bestuurder/directie. Ook is er een model arbeidsovereenkomst voor de bestuurders ontwikkeld. De richtlijn is te bestellen via bureau@nvtk.nl.