Publicaties

De NVTK wil haar leden informeren over onderwerpen die van belang zijn voor professioneel bestuur en toezicht. Daartoe heeft ze zelf een aantal publicaties uitgebracht over dit onderwerp die specifiek zijn toegespitst op de kinderopvang. Bij de start van de vereniging was dit het functioneren in de RvT, daarna zijn adviesregelingen uitgebracht over honorering toezichthouders en beloning bestuurders. En vervolgens is het initiatief genomen voor het ontwikkelen van de Governance Code kinderopvang en de Toolkit daarbij. Deze laatste twee zijn met subsidie van het ministerie van SZW gerealiseerd en kunnen gratis worden gedownload.

Hieronder treft u een overzicht aan van de publicaties die u bij de NVTK kunt bestellen. Enkele publicaties zijn gratis te downloaden. Voor de overige publicaties kunt U het bestelformulier gebruiken, NVTK leden kunnen deze publicaties gratis downloaden uit het kennisplatform of krijgen korting. Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.

G001Governancecode-herzien2013_03bovernance Code Kinderopvang – Hulpmiddelen voor integer en transparant bestuur en toezicht

De Governance Code Kinderopvang bevat regels en handvatten voor integer en transparant bestuur en toezicht. Toepassing en naleving van de code draagt bij aan professionalisering van de kinderopvang in ons land. De code is opgesteld door een breed samengestelde commissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. C.J. van Montfort. De NVTK en de bdKO hebben hiertoe het initiatief genomen. De herziene versie van januari 2013 is nu beschikbaar en is hier in PDF te downloaden. Daarnaast is ook de inlegfolder Governance Code te downloaden. 

Toolkit Hulpmiddelen voor integer en transparant bestuur en toezich002ToolkitNVTK_05t

Kinderopvang speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten organisaties in de kinderopvang optimaal hun werk kunnen doen. Dat kan alleen met integer en transparant bestuur en toezicht. Deze toolkit Governance Kinderopvang levert de hulpmiddelen bij het toepassen van de Governance Code Kinderopvang. Toepassing en naleving van deze code draagt bij aan professionalisering van de kinderopvang in ons land. De code is opgesteld door een breed samengestelde Commissie Governance Kinderopvang, onder voorzitterschap van Prof. Dr. C.J van Montfort. Initiatiefnemers voor de instelling van deze commissie zijn de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (bdKO). Deze uitgave is een hulpmiddel voor iedereen die wil werken aan transparant bestuur en toezicht in de kinderopvang! U kunt dit item kunt u hier downloaden.

BFolder_Governance_Code_van_de_branchevereniging_november_2011rochure Governance Code Goed bestuur laat je zien

De kinderopvangbranche heeft een specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid: de zorg voor jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom moeten we alle mogelijke kwaliteitswaarborgen inbouwen. Voor goed bestuur in de kinderopvang is het van belang om algemeen geldende regels heel precies toe te spitsen op de branche. Dat gebeurt in de governance code. Lees meer over de zes stappen op weg naar Good governance in de kinderopvang. Deze brochure is een uitgave van de Brancheorganisatie Kinderopvang en is hier gratis te downloaden.

Handreiking informatievoorziening toezichthouders in de kinderopvang
011omslag v3

Toezichthouders in de kinderopvang kunnen hun werk alleen goed doen op basis van een adequate informatievoorziening. Maar wanneer is informatievoorziening adequaat? Veel toezichthouders en bestuurders zijn actief met dit onderwerp bezig. Daarom heeft de NVTK deze handreiking gemaakt. Met veel praktisch toepasbare tips en handvatten voor het organiseren van een zo goed mogelijke informatievoorziening aan toezichthouders. Een must voor iedere kinderopvangorganisatie met een toeziend orgaan!

U kunt dit item bestellen via het bestelformulier. De prijs van de publicatie is €12,50. Leden kunnen deze in de kennisbank onder adviezen gratis downloaden.

6bb819cd65_roundedRvT en belanghebbenden bij de kinderopvang

In 2009 is de Governance Code Kinderopvang ontwikkeld met als doel betere borging van kwaliteit in kinderopvangorganisaties en transparanter bestuur en toezicht. In 2012 is de code door de ledenvergadering van Branchevereniging Kinderopvang aangenomen en verplicht gesteld. Sindsdien zijn kinderopvangorganisaties druk doende de governance code in de praktijk te brengen. Met name voor de kleinere organisaties is dat niet eenvoudig. Zo blijken zij het bijvoorbeeld lastig te vinden inhoud te geven aan de regels in de code voor het omgaan met stakeholders.

De NVTK organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor directeuren, bestuurders en toezichthouders in de kinderopvang. In een van die bijeenkomsten hield Hildegard Pelzer, directeur van adviesbureau Governance Support, een presentatie over het omgaan met stakeholders. Zij maakte daartoe een gespreksnotitie met een aantal handreikingen over dit onderwerp overzichtelijk op een rij. Deze publicatie bevat de gespreksnotitie. U kunt dit item bestellen via het bestelformulier. De prijs van de publicatie is €7,50. Leden kunnen deze in de kennisbank onder adviezen gratis downloaden.

Adviesregeling Honorering toezichthouders

In 2014 heeft de NVTK onder haar leden een peiling gehouden over de honorering toezichthouders. De regeling uit 2008 is aangepast. Tijdens de ALV van 27 november 2014 stelde de ledenvergadering de vernieuwde adviesregeling Honorering Toezichthouders in de Kinderopvang vast. Deze sluit aan bij de recente landelijke ontwikkelingen in governance en bij de NVTK advies regeling honoreren bestuurders. Uitgangspunt voor de adviesregeling was de professionalisering van het interne toezicht en het benadrukken van de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. U kunt dit item bestellen via het bestelformulier. De prijs van de publicatie is €19,95. Leden kunnen deze in de kennisbank onder adviezen gratis downloaden.

Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang 2015

Op de ALV van 19 november 2015 stelde de ledenvergadering van de NVTK de richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang vast. Dit is één van de onderwerpen waar de leden veel vragen over stellen. De regeling is opgesteld door een deskundige commissie. De regeling wil toezichthouders een handreiking bieden bij het onderhandelen over het salaris van de bestuurder/directie.

U kunt de NVTK-richtlijn bestellen via het bestelformulier. De prijs van de publicatie is €19,95. Leden kunnen deze in de kennisbank onder adviezen gratis downloaden.